Školení řidičů motorových vozíků

Nabízíme tyto služby:

Manipulační vozík (motorový, vysokozdvižný, plošinový) slouží k nakládání, skládání, stohování a přepravě zboží a materiálu. Je určen převážně k provozu na vnitropodnikových komunikacích. Obsluhou vysokozdvižného vozíku může být pověřena pouze osoba starší 18 let, tělesně a duševně způsobilá. Musí vlastnit oprávnění k řízení motorového vozíku příslušné třídy a druhu. Vysokozdvižné vozíky rozdělujeme podle způsobu pohonu, účelu použití a způsobu řízení.

ROZDĚLENÍ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ PODLE TŘÍDY A DRUHU

Lhůty školení

I. ELEKTROVOZÍKY

A - ručně vedené, plošinové nízkozdvižné a tahače

1 x ročně

B - plošinové, nízkozdvižné a tahače s pákovým řízením

1 x ročně

C - plošinové, nízkozdvižné a tahače s volantovým řízením

1 x ročně

D - vysokozdvižné ručně vedené

1 x ročně

E - vysokozdvižné s pákovým řízením

1 x ročně

F - vysokozdvižné s volantovým řízením

1 x ročně

G - vysokozdvižné řízené ze zdvihací plošiny

1 x ročně

II. MOTOVOZÍKY (se spalovacím motorem)

H - plošinové, nízkozdvižné a tahače ručně vedené

1 x ročně

I - plošinové, nízkozdvižné a tahače s pákovým řízením

1 x ročně

J - plošinové, nízkozdvižné s volantovým řízením

1 x ročně

K - vysokozdvižné ručně vedené

1 x ročně

L - vysokozdvižné s pákovým řízením

1 x ročně

W1 – vysokozdvižné s volantovým řízením – nosnost do 5 tun

1 x ročně

W2 - vysokozdvižné s volantovým řízením – nosnost nad 5 tun

1 x ročně

N - vysokozdvižné řízené ze zdvihací plošiny

1 x ročně

III. ZVLÁŠTNÍ VOZÍKY

Z – vozíky nezařaditelné do obou z předchozích kategorií

1 x ročně

Jaké jsou podmínky pro školení řidičů motorových vozíků pro provoz jen ve vymezených prostorách jedné firmy? Musí být školeni výhradně certifikovaným instruktorem?

Podle ustanovení § 103 odst. 2), 3) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. O prováděném školení zaměstnavatel vede příslušnou dokumentaci.

V rámci prevence rizik podle ustanovení § 102, odst. 2) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění, resp. minimalizaci neodstranitelných rizik – tedy i v souvislosti s provozem motorových manipulačních vozíků, mezi které se řadí i vozíky ručně vedené. Při vyhledávání a hodnocení jednotlivých rizik, resp. nebezpečí, souvisejících s provozem citovaných vozíků zaměstnavatel vychází též z příslušných ČSN, jako např. ČSN EN 1459+A3 (268804), ČSN EN ISO 3691-1 (268812), ČSN EN 1726-2 (268809), ČSN EN ISO 3691-1 (268812), ČSN EN 1755+A2 (268815), a dále pak z norem souvisejících.

V rámci prevence rizik podle ustanovení §§ 102, 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve vazbě na znění čl. 3.3.2 ČSN 26 8805 (268805) je zaměstnavatel (ve vazbě na obsah dotazu) povinen zejména:

Při určování kvalifikačních požadavků je zaměstnavatel povinen vycházet také z místního provozního bezpečnostního předpisu, vydaného zaměstnavatelem a z průvodní dokumentace, tj. návodu k používání, dodávané s vozíkem v současnosti podle nařízení vlády č. 24/2003 Sb., resp. v dřívějším období podle nařízení vlády č. 170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace by v případě vozíků, jakož i vyměnitelných přídavných zařízení, měla obsahovat i rozsah požadovaného výcviku obsluhy – kupř. ve vazbě na ustanovení čl. 7.2.2 ČSN EN 1726-1 (268809).

Zaměstnavatel – provozovatel manipulačního vozíku má v zásadě možnost zajistit proškolení budoucího řidiče motorového manipulačního vozíku:

V obou případech za kvalitu prováděného školení zodpovídá podle ustanovení § 103 odst. 2), 3) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zaměstnavatel – provozovatel příslušného vozíku, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Zodpovědnost zaměstnavatele: Je povinen jmenovat tzv. „Provozovatele manipulačního vozíku“, a tento pracovník dále určuje „Obsluhu“ (řidiče) manipulačního vozíku.

Provozovatel manipulačního vozíku je organizací jmenovaný, je to většinou vedoucí zaměstnanec. Jmenování provádí statutární zástupce organizace provozující manipulační vozík.

Obsluha (řidič) je zaměstnanec určený provozovatelem k řízení a obsluze manipulačního vozíku, osoba řádně vyškolená a prakticky zaučená, duševně způsobilá a seznámená s bezpečnostními předpisy a vlastní příslušné osvědčení k řízení motorového manipulačního vozíku.