Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost práce na STAVENIŠTI

Povinnosti zadavatele (investora) stavby jsou, mimo jiné, uvedeny v části třetí zákona č. 309/2006 Sb.: DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI. Funkce „Koordinátora BOZP“ na staveništi je uvedena v § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na výše uvedené jsme schopni zajistit (poskytnout):

Proč je výhodné (nutné) mít na staveništi Koo BOZP ?

 1. Koo BOZP provádí fyzické kontroly na stavbě v určených i nahodilých fázích výstavby.
 2. Koo BOZP konzultuje se zhotovitelem případné problémy a vyjadřuje se k řešení a odsouhlasují všechny postupy.
 3. Koo BOZP provádí průběžnou a namátkovou kontrolu realizovaných prací v souladu s platnou legislativou v oblasti BOZP.
 4. Každá kontrola ze strany Koo BOZP je pak zapsána do stavebního deníku anebo deníku BOZP.
 5. Koo BOZP vždy hájí zájmy investora.
 6. Investor má jasný a okamžitý přehled o všech provedených kontrolách na staveništi – viz zápisy ve stavebním deníku.
 7. Investor je „nepřímo“ chráněn protože mezi další povinnosti Koo BOZP patří i kontrola a dodržování „Technologických (pracovních) postupů“ ze strany zhotovitele.

Bezpečnost a ochrana zdraví na PRACOVIŠTI

V oblasti BOZP může být komplexní služba týkající se této problematiky, ze strany zaměstnavatele, zajišťována, tzv. „Technikem BOZP“, který má patřičné osvědčení jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. V BOZP, činnost technika BOZP, nabízíme v souladu s platnou legislativou - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a dle konkrétních dalších požadavků zadávající společnosti, s přihlédnutím na daná specifika. Tyto služby následně realizujeme na základě písemné smlouvy (objednávky) jako externí dodavatel komplexních nebo dílčích služeb.

Zákoník práce uvádí: „Zaměstnavatel je povinen provádět úkony v prevenci rizik, tyto úkoly zajišťuje především svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li odborně způsobilého zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů v prevenci rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby.“

Bezpečnostní technik – ZAJIŠŤUJE:

Bezpečnostní technik – PROVÁDÍ:

Bezpečnostní technik – VEDE DOKUMENTACI:

Rozsah činností v oblasti BOZP je pro každou jednotlivou organizaci specifický a s ohledem na výše uvedené i velmi široký. Naše společnost poskytuje nejen komplexní služby technika BOZP, ale rovněž poradenství v jednotlivých dílčích oblastech.

V případě, že náš klient řeší konkrétní problém na poli BOZP, naši specialisté jsou k dispozici pro řešení daného problému. Tato činnost je vítána zejména v době změn legislativy a dále při výraznějších změnách v organizaci klienta (změna technologie výroby, změna provozních prostor, rozšíření poskytovaných služeb anebo výrobní činnosti apod.).

Legislativě odpovídající dokumentace

Správná a legislativě odpovídající dokumentace BOZP se vždy zpracovává firmě na míru. Její zpracování je závislé na velikosti firmy, konkrétních podmínkách a jednotlivých činností, které daný subjekt provádí.
Správné dodržování zásad a plnění všech požadavků na BOZP včetně aktualizace dokumentace vás jako firmu či podnikatele může ochránit.
Dokumentace se zpracovává po provedení odborné prohlídky anebo na základě provedeného vstupního BOZP auditu, při kterém dojde ke zjištění stávajícího stavu pracoviště, jednotlivých prací, pracovních podmínek apod.

Proč a k čemu je dokumentace BOZP důležitá

Dokumentace BOZP slouží nejen k nastavení bezpečnostních procesů, ale je také velmi důležitá v případě, když dojde k mimořádné události - například havárii, pracovnímu úrazu nebo úmrtí zaměstnance při výkonu práce. Slouží jako podklad pro případné vyšetřování. Velmi často slouží také při určení odpovědnosti a odškodnění za způsobené škody.

Co se stane, když dokumentaci nemáte

Pokud firma dokumentaci zpracovanou nemá, i přesto, že to ukládá zákon, hrozí jí nemalá pokuta. Dokud nedojde na kontrolu inspekce, firmy si často myslí, že o nic nejde, že se nic neděje. Jakmile ale na kontrolu dojde, i malá firma musí být připravena tvrdě zaplatit.
Do této chvíle šlo jen o pokutu. Větší či menší. Horší situace ale nastane, když dojde na mimořádnou situaci, tedy na havárii, poškození na zdraví osob či poškození majetku apod.
Pokud firma dokumentaci mít nebude, zadělává si na velký malér, který může vyjít sto až tisíci násobně dráž, než profesionální zpracování dle zákonných požadavků.

Vzorová dokumentace. U nás ne! Proč?

Pokud narazíte na “vzorovou” či “připravenou” dokumentaci BOZP a PO, buďte velmi obezřetní! Nemusí se vám to vyplatit. Proč?
Tento způsob zpracování dokumentace BOZP a PO je totiž považován spíše jen jako formální záležitost a pravděpodobně nebude plně odpovídat legislativě a už vůbec ne plnit svůj účel.
A nejen to. Formálně zpracovaná dokumentace nemusí zcela dostatečně chránit firmu v případě, že dojde k mimořádné události, například k havárii nebo pracovnímu úrazu či dokonce úmrtí zaměstnance při práci. Každá dokumentace by měla odpovídat individualitám a specifickým činnostem každé firmy, a tak o žádné univerzální vzorové dokumentaci nemůže být ani řeč.

Kdo je povinen mít dokumentaci BOZP?

Konečně se dostáváme k ”jádru pudla”, tedy k tomu, kdo je povinen mít nejen zpracovanou, ale také pravidelně aktualizovanou dokumentaci BOZP. Tuto povinnost má každý podnikatelský subjekt. Velké i malé firmy, drobní podnikatelé, ale i živnostníci (OSVČ).

Malá firma maximálně do 25 zaměstnanců (včetně OSVČ)

Malé firmě do 25 zaměstnanců zákon umožňuje, aby zajišťování úkolů v prevenci rizik včetně dokumentace BOZP prováděl sám zaměstnavatel, případně drobný podnikatel či živnostník sám sobě. Není tedy potřeba mít jakékoliv osvědčení či certifikát o odborné způsobilosti v oblasti BOZP. Podmínkou ale je, aby zaměstnavatel měl dostatečné a potřebné znalosti včetně zkušeností s touto problematikou (§ 9 odst. 3 písm. a), zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění). Toto platí také pro drobné podnikatele či OSVČ.

V případech, kdy si zaměstnavatel může dokumentaci BOZP zpracovat a aktualizovat sám, se velmi často setkáváme se špatnými výsledky, které vedou ke zdlouhavým nápravám ze strany firmy, ale také k sankcím ze strany kontrolního orgánu.

Střední firma s více jak 25 zaměstnanci (až do 500 zaměstnanců)

Středně velká firma nad 26 zaměstnanců musí ze zákona (§ 9 odst. 3 písm. b), zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) provádět, resp. zajišťovat úkoly v prevenci rizik včetně dokumentace BOZP za účasti odborně způsobilé osoby (jedna nebo více OZO), která je vybavena patřičným, platným osvědčením. I v tomto případě je ale možné, aby odborně způsobilou osobu v prevenci rizik prováděl sám zaměstnavatel.

Velká firma nad 500 zaměstnanců

V případě velké firmy, která má více jak 500 zaměstnanců, je dle zákona nutné (§ 9 odst. 3 písm. c), zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění), aby úkoly v prevenci rizik včetně dokumentace BOZP prováděla pro zaměstnavatele jedna či více odborně způsobilých osob (OZO). V tomto případě je tedy nutné, aby prevenci rizik zajistil zaměstnavatel, tentokráte s využitím služeb externího specialisty či externí firmy, která vám dokumentaci BOZP zpracuje a bude dále pravidelně aktualizovat.

Proč je pro malou firmu výhodnější si dokumentaci BOZP nechat zpracovat?

Rozhodnutí, zda si malá firma max. do 25 zaměstnanců prevenci rizik a zpracování dokumentace BOZP bude řešit sama, je vždy pouze na ní. Podle našich dlouholetých zkušeností je pořád dost malých firem, které si agendu BOZP chtějí řešit vlastními silami, tj. některým určeným vedoucím pracovníkem anebo přímo pracovníkem z vedení společnosti. V posledních letech se ale trend podstatně změnil. Hlavním a rozhodujícím důvodem je zejména to, že firmy došly na základě jednoduchých propočtů k závěru, že se jim to z dlouhodobého hlediska vůbec nevyplatí (ne)poměr = čas věnovaný zpracování x kvalita x výsledek.

Nejen malé firmy si uvědomují, že vlastní řešení BOZP stojí nejen mnoho úsilí, starostí, ale také peněz. Ve finále zjistí, většinou až po kontrole úřadu, že dokumentaci BOZP nemají dobře zpracovanou a musí ji předělat tak, aby odpovídala legislativě. Přeskočíme-li pokutu, kterou firma může dostat, stojí jí to další úsilí a peníze za nápravu chyb.

Malé firmy si následně kladou tyto otázky:

Zkuste si sami odpovědět. Pokud vaše odpovědi budou záporné nebo budete-li jen trochu pochybovat, je čas na změnu, která může vaše BOZP navždy změnit!!!

Požární ochrana

Oblast požární ochrany (dále jen „PO“) je velmi široká a k nejdůležitějším právním předpisům patří:

Nabízíme:

 1. ZDARMA provedenému auditu požární ochrany,
 2. Legislativou vyžadované požární dokumentaci,
 3. Možnost zajištění odborné revizi hasicích přístrojů, požárních hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení

1) Audit požární ochrany

Prvním krokem k vytvoření nebo aktualizaci systému zabezpečení požární ochrany ve Vaší společnosti je provedení auditu.

Audity ověřujeme plnění legislativních požadavků na úseku požární ochrany.

V jeho průběhu Vám sdělujeme návrhy opatření, které vedou k odstranění odchylek od žádoucího stavu zabezpečení PO.

Vstupní audity na rozdíl od preventivních požárních prohlídek provádíme ZDARMA!

V případě zájmu Vám nabízíme i další placené služby, jako je vypracování písemné zprávy o provedení auditu PO a samozřejmě i služby, díky kterým předložené návrhy zrealizujeme, například:

2) Požární dokumentace - základní druhy a jejich předepsaný obsah

V návaznosti na požadavky vyplývající z vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, Vám zpracujeme a dodáme kompletní dokumentaci požární ochrany. Při zpracování vždy dbáme na:

Druhy dokumentace požární ochrany dle § 27 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci

1. Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Dokumentaci požární ochrany tvoří

2. Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

3) Možnost zajištění odborné revizi hasicích přístrojů, požárních hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Ve spolupráci s odbornou firmou, na vyžádání ze strany klienta, jsme schopni zajistit veškerý servis týkající se revizi hasicích přístrojů, požárních hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Rozsah činností v oblasti PO je pro každou jednotlivou organizaci specifický a s ohledem na výše uvedené i velmi široký. Naše společnost poskytuje nejen komplexní služby PO, ale rovněž poradenství v jednotlivých dílčích oblastech.

V případě, že náš klient řeší konkrétní problém na poli PO, naši specialisté jsou k dispozici pro řešení daného problému. Tato činnost je vítána zejména v době změn legislativy a dále při výraznějších změnách v organizaci klienta (změna technologie výroby, změna anebo rozšíření provozních prostor, rozšíření poskytovaných služeb anebo výrobní činnosti apod.).

Technologické/Pracovní postupy

 

Technologické/Pracovní postupy BOZP ve stavebnictví:

Povinnost zhotovitele stavby zpracovat tzv. Technologické (Pracovní) postupy (dále jen „TePo“ anebo „PrPo“) ve stavebnictví je dána legislativní úpravou, a to zejména dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, kde je uvedeno:

Zhotovitel stavby je povinen

 1. a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,“

Pokud nedoloží, může být potrestán pokutou do výše 300 000 Kč.
Z pohledu zhotovitelů zpracovávat pracovní postupy (PrPo) je opět uloženo již ve výše uvedeném zákoně č. 309/2006 Sb., v platném znění, a to konkrétně v § 5 odst. 1):
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti…..“.
A dále pak ve stejném § 5 odst. 2):
Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis.

Za nedodržení této povinnosti lze uložit pokutu až 1 000 000 Kč. Co má být obsahem technologického postupu případně pracovního postupu není v současnosti v právních předpisech obecně uvedeno.

Pracovní postupy byly dříve uvedeny ve vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, která však byla zrušena již k 1. 1. 2007. V této zrušené vyhlášce byl, pracovní postup pro jednotlivou pracovní činnost, součástí technologického postupu, který řešil další návaznosti a souběh jednotlivých pracovních operací, zajištění staveniště, pomocné konstrukce, zajištění svislé a vodorovné dopravy atd.

Dílčí požadavky na to, co musí pracovní postup řešit, jsou uvedeny v jednotlivých prováděcích předpisech zákona, např. v NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění a dále v NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Technologický/Pracovní postup musí obsahovat minimálně tyto kapitoly:

Takto vypracovaném dokumentu („TePo“/„PrPo“) musí být uvedeno i to KDO jej vypracoval a KDO jej schválil – obvykle hlavní stavbyvedoucí či osoba odpovědná za QM systém anebo přímo osoba jednající za konkrétního zhotovitele (jednatel apod.), včetně uvedení data jeho zpracování, resp. schválení.

S ohledem na výše uvedenou legislativu a s tím spojené povinnosti zhotovitelů - doložit tuto dokumentaci („TePo“ anebo „PrPo“) investorovi, resp. koordinátorovi BOZP na staveništi, nabízí naše společnost zpracování jednoduchých „TePo“/„PrPo“ pro konkrétní podmínky na daném staveništi.
Na základě mnohaletých zkušeností ze stavebnictví a spolupráce s velkými stavebními společnostmi jsme schopni dokumentaci zpracovat v odpovídající kvalitě a pro konkrétní potřeby stavebních (montážních) firem. Naše vysoké odborné schopnosti a profesionální přístup k investorům a zhotovitelům, nám i Vám dává jistotu při zpracování konkrétního dokumentu.
Samozřejmostí jsou osobní konzultace s konkrétními pracovníky, kteří budou práce realizovat a dle jejich podkladů a informací je pak následně konkrétní „TePo“/„PrPo“ vypracován. Dokument je klientovi předán jak v tištěné, tak i elektronické podobě.

S ohledem na složitost, rozmanitost a vzájemnou návaznost prací ve stavebnictví, nelze přesně specifikovat finanční náročnost vypracovaného „TePo“/„PrPo“. Toto bude vždy předmětem osobního jednání, s ohledem na konkrétní podmínky na staveništi/pracovišti, mezi klientem (objednatelem) a poskytovatelem služby, a to před samotným zahájením prací na dokumentu.

!!! V případě dlouhodobé spolupráce bude ze strany naší společnosti poskytnuta sleva dle rozsahu zakázky !!!