Technický dozor investora (stavebníka)

Víte, že…
Výkon technického dozoru na stavbě (dále jen „TDI“) je v některých případech nařízen – viz § 152 zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Tento zákon například - stanovuje povinnost stavebníka zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, byť i jen částečně, financována z veřejného rozpočtu.
Obdobná povinnost může např. vyplynout z podmínek některých dotačních titulů či podmínek spolufinancujících bankovních institucí. Činnosti TDI:

Proč je výhodné (nutné) mít na staveništi TDI ?

  1. TDI provádí fyzické kontroly na stavbě v určených i nahodilých fázích výstavby.
  2. TDI konzultuje se zhotovitelem případné problémy a vyjadřuje se k řešení a odsouhlasují všechny postupy.
  3. TDI provádí průběžnou a namátkovou kontrolu kvality realizovaných prací v souladu s platnou legislativou a předpisy ČR.
  4. Každá kontrola ze strany TDI je pak zapsána do stavebního deníku.
  5. TDI vždy hájí zájmy investora.
  6. Investor má jasný a okamžitý přehled o všech provedených kontrolách na staveništi, vč. postupu prací dle platného HMG. – viz zápisy ve stavebním deníku.
  7. Investor je „nepřímo“ chráněn proti „předraženým - neodůvodnitelným“ vícenákladům ze strany zhotovitele.